كیـمیـای محبـت - ویژگی های غیبت کبری
كیـمیـای محبـت
کیمیا،محبت اهل بیت است
1389/10/18 :: نویسنده : منتظر
غیبت كبراى امام عصر ارواحنا فداه  ( ویژگیها )
غیبت صغرا از دو جهت زمانى و گستره ى شعاعى محدود بود، از نظر زمانى بیش از هفتاد سال به طول نیانجامید و از نظر گستره ى شعاعى نیز. این غیبت، غیبتى همه جانبه نبوده و شعاع و دامنه آن محدود بوده است; یعنى در طول مدت هفتاد سال اگر چه امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ از نظرها پنهان گردید لیكن این پنهانى عمومیت تام نداشت. بلكه كسانى بودند كه به صورتى با امام در تماس بوده اند كه اینان نایبان خاصّ امام بشمار مى روند; نامه ها و سؤالات مردم را به نزد امام مى بردند و پاسخ امام را به مردم مى رساندند و گهگاه نیز گروهى از مردم به وسیله ى آن نایبان خاص كه از ایشان یاد خواهد شد به دیدار امام دوازدهم بار مى یافتند.
لذا در این زمان، غیبت همه جانبه نبود; لكن پس از غیبت صغرا كه غیبت كبرا آغاز شد و تا اینزمان نیز ادامه یافته است، دیگر احدى از مردم وسیله ى ارتباط بین آنحضرت و سایر مردم نیست و هر كس چنین ادّعایى كند از درجه ى اعتبار ساقط بوده; چنانكه در نامه ى آنحضرت به آخرین نایب خاص خود بدان اشاره شده است.
البته ممكن و بلكه تشرف به محضر مقدس آنحضرت در موارد بسیارى صورت گرفته، ولى در تمام این تشرّفات ارتباط یك طرفه بوده است بدین معنا كه امام ـ علیه السلام ـ خودشان بعضى از مؤمنین را به این نعمت عظمى، متنعّم فرموده اند بدون آنكه وى را نایب و جانشین خود قرار داده باشند; از سوى دیگر نیز مردم هیچ گونه اراده اى قهرى در تشرف خدمت آنحضرت ندارند; كه البته این مراوده تا هنگام ظهور آن عزیز ادامه خواهد یافت.
 قطع ارتباط كلى با امام ـ ارواحنا فداه ـ
 
یكى از ویژگیهاى دوران غیبت كبرا، قطع ارتباط كلى با شخص امام است; به این معنا كه هیچ كس در زمان غیبت كبرا نمى تواند از جاى خود برخیزد و بگوید من مى خواهم براى دیدن حضرت از خانه بیرون روم و در فلان مكان خدمت امام برسم و مسائل و مشكلات خود را به این طریق حل كنم. این مطلب فقط مخصوص نوّاب خاص حضرت كه در زمان غیبت صغرا مى زیسته اند، بوده است و بعد از آن هیچ كس چنین ادعایى نمى تواند بنماید. در این باره به نامه ى شریف امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ كه به چهارمین نائب خاص خود ابلاغ فرموده اند اشاره مى كنیم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم: یا علی بن محمّد السمری أعظم اللّه أجر اخوانك فیك فإنّك میّت ما بینك وبین ستة أیام فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فیقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظهور إلاّ بعد اذن اللّه تعالى ذكره ـ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً وسیأتی لشیعتی من یدّعى المشاهدة ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفیانی والصیحة فهو كذّاب مُفتَر ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العلی العظیم(1).
اى على بن محمّد سمرى خداوند پاداش برادران ترا بواسطه ى درگذشت تو زیاد نماید، پس از 6 روز دیگر از دنیا خواهى رفت. كارهاى خود را بانجام رسان و به كسى وصیت ننما كه جانشین تو باشد همانا غیبت كامل تحقق یافته است و دیگر ظهورى نخواهد بود مگر پس از اجازه ى خدا آنهم بعد از مدتهاى طولانى است كه دلها سخت مى شود و زمین پر از ستم گردد كسانى پیدا خواهند شد كه براى شیعیان ما ادّعاى مشاهده مى كنند قبل از خروج سفیانى و صیحه ى آسمانى، این اشخاص دروغ مى گویند و تهمت زننده هستند حول و قوّه اى نیست مگر به وسیله ى خدا.
البته در اینجا نكته اى قابل ذكر است كه آن مدّعیانِ مشاهده اى دروغگو هستند كه ادّعاى نیابت خاص و ارتباط دوجانبه نمایند و این از بیان امام ـ ارواحنا فداه ـ فهمیده مى شود چرا كه در ابتداى نامه به نائب خاص خود امر فرمودند كه دیگر به كسى وصیّت نكن و این نیابت را به كسى انتقال مده چرا كه زمان غیبت كبرا فرا رسیده است. و اقتضاى غیبت كبرا این است كه كسى در ارتباط با آن حضرت نباشد. از این رو الف و لام در كلمه ـ المشاهدة ـ اشاره به ملاقات با این ویژگى است; اضافه بر این مطلب واژه ى ـ مفتر ـ در نامه ى آن حضرت است كه همراه با كلمه ى ـ كذاب ـ گردیده و شخصى كه ادعاى تشرف مى كند اگر دروغ گفته باشد صرفاً كذب بوده و افتراء ـ كه ادعاى واهى است ـ معنا ندارد.
حكم رانى ظلم و جور
مرحوم كلینى روایتى از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل كرده اند كه ماهیت بیشتر حكومتها پیش از ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ را فاش مى سازد.
عن ابى بصیر عن ابى عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال: كل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه عزّ وجلّ
امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: هر پرچمى قبل از قیام امام زمان ـ سلام اللّه علیه ـ بلند شود صاحب آن پرچم طاغوت است (از طرف خدا نیست) و بواسطه ى آن بندگى غیر خدا مى شود.
با توجه به اخبار فراوانى كه درباره آخر الزمان وارد شده است كه زمین از ظلم و جور آكنده مى شود، معلوم مى شود كه حكومتهاى تشكیل شده در آن زمان حكومتهاى ظالمانه اند بنیان آنها بر پایه ى ظلم استوار شده است و لذا هر پرچمى به عنوان هر حكومتى برافراشته مى شود از جانب خدا نیست چرا كه عجین با ظلم خواهد بود. این نكته از ویژگى هاى زمان قبل از ظهور دولت حق است و روایاتى نیز در این باب رسیده كه به نمونه اى از آن اشاره مى شود.
عن ابى جعفر ـ علیه السلام ـ : ان دولتنا آخر الدول ولم یبق أهل بیت لهم دولة إلاّ ملكوا قبلنا لئلاّ یقولوا إذا رأوا سیرتنا إذا ملكنا سرنا عنده سیرة هؤلاء وهو قول اللّه تعالى: (والعاقبة للمتقین)(3)
.
امام باقر ـ علیه السلام ـ  فرمودند: همانا دولت ما آخرین دولت است و هیچ خاندانى به پادشاهى نمى رسد مگر قبل از ما; زیرا هنگامى كه روش ما را در حكم رانى مشاهده كردند نگویند: اگر ما نیز دولت مى یافتیم چنین مى كردیم. و این كلام خداوندست كه مى فرماید: عاقبت از آن پرهیزكاران است.
قال الباقر ـ علیه السلام ـ : إذا قام القائم ـ علیه السلام ـ ذهبت دولة الباطل(4).
هنگامى كه قائم ـ علیه السلام ـ قیام كرد دولت باطل مى رود.
و البته در این جا مناسب مى بینیم به چند حدیث اشاره كنیم تا حق جویان را چراغ راه باشد.
عن ابى الصباح الكنانی قال: كنت عند أبی عبداللّه ـ علیه السلام ـ فدخل علیه شیخ فقال: یا أبا عبداللّه اشكوا إلیك ولدی وعقوقهم واخوانی وجفاهم عند كبر سنّی فقال أبو عبداللّه ـ علیه السلام ـ : یا هذا انّ للحقّ دولة وللباطل دولة وكل واحد منهما فی دولة صاحبه ذلیل وانّ أدنى ما یصیب المؤمن فی دولة الباطل العقوق من ولده والجفاء من اخوانه وما من مؤمن یصیبه شیئاً من الرفاهیة فی دولة الباطل إلاّ ابتلى قبل موته امّا فی بدنه وامّا فی ولده وامّا فی ماله حتّى یخلّصه اللّه ممّا اكتسب فی دولة الباطل ویوفّر له حظّه فی دولة الحق فاصبر وابشر(5).
ابو صباح كنانى مى گوید: نزد امام صادق ـ علیه السلام ـ بودم پیرمردى داخل شد سپس گفت: اى فرزند رسول خدا از فرزندانم به تو شكایت مى كنم كه عاق من شده اند و از برادران خود شكایت مى كنم كه در سنّ پیرى به من جفا كرده اند، پس امام ـ علیه السلام ـ فرمود: اى برادر همانا براى حقّ دولتى است و براى باطل دولتى و در هر دولت، اهل دولت دیگر ذلیل و حقیر مى باشند و همانا كمتر چیزى كه در دولت باطل به مؤمن مى رسد عقوق فرزندان و جفاى برادرانش مى باشد و هیچ مؤمنى نیست كه در دولت باطل آسایشى داشته باشد مگر اینكه قبل از مرگش مبتلى به دردى مى شود حال یا در جسم یا ناراحتى در فرزندانش و یا در مالش تا خدا او را از آنچه در دولت باطل كسب كرده خلاص كند و در دولت حقّ حظّ و بهره او را بدهد پس صبر كن و بشارت باد بر تو.
قال رسول اللّه ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ :

. . . وصار الأُمراء كفرة وأولیاءهم فجرة وأعوانهم ظلمة وذوی الرأی منهم فسقة.
پیامبر خدا  ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ فرمودند:
 . . در آن زمان امیران و حكمرانان بر مردم كافر مى شوند و دوستان و كارگزاران آنها اهل فجور و زشتیها و گناهان كبیره مى گردند و اعوان و انصار و یاران آنها ظالم و ستمكار مى شوند و آنها كه صاحب نظر در دستگاه آنهایند فاسق مى گردند.
این نمودى از سران بیشتر حكومتهاى جهان در آخر الزمان است اگر چه در روایات برخى از قیامها كه پیش از ظهور در برخى از كشورهاى اسلامى روى مى دهد از این قاعده استثناء شده اند و بلكه برخى زمینه ساز ظهور آن امام بیان گردیده اند. مانند قیام سید یمانى شهداء شیلا و سید خراسانى لیكن این احادیث درباره حكومت هاى آخر الزمان با صراحت اعلام مى دارد كه اعوان و خدمتگزاران سلاطین و حكمرانان حكومتها، ظلم و ستم شاخصه ى كارشان است و در چنین زمانى ست كه به واسطه ى حاكمیّت ظالمان، ظلم و جور زمین را پر خواهد كرد و آنگاه خداوند حجّت خود را ظاهر مى گرداند كه زمین را از عدل و داد لبریز سازد همان گونه كه امام باقر ـ علیه السلام ـ  فرموده اند:
(یملأ الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً كما ملئت ظلماً وجوراً وشرّاً).
آن حضرت پر مى كند زمین را از عدل و داد و نور همچنانكه از ظلم و ستم و بدى پر شده است.
بقیه در ادامه مطلب


نوع مطلب : انتظار، 
برچسب ها :


درباره وبلاگ

وقتى سخن از ظهور به میان مى آید احساس دلپذیرى به آدمى دست مى دهد. گویى در فضاى باغى سبز و كنار نهرى جارى نشسته است و به آواز خوش بلبلان گوش مى دهد. آرى
ظهور زیبائى ها و انتشار خوبى ها جان و تن خستگان را نشاط مى بخشد و برق شادى در چشمان امیدواران روشن مى كند.
در این وبلاگ سعی می شود درباره ظهور حضرت مهدى (عج) و آنچه در سایه سار حضور عینى او رخ خواهد داد سخن گوییم
و به تماشاى جمال بى مثالش بى حجاب غیبت مى نشینیم.
امیدوارم از مطالب این وبلاگ در جهت آشنایی بیشتر دیگر هموطنان عزیزم با امام عصر در جامعه بهره ببرید.
التماس دعا
با تشکر

مدیر وبلاگ : منتظر
پیوندهای روزانه
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد نوحه

كد مداحی


                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic